FSF_PAGE_HEAD

9/ Khi tôi đóng tiền học phí thì giữa 2 bên có phải ký một văn bản hay một hợp đồng gì đó về quyền lợi của học viên khi tham gia học lớp Future Bankers không?

- Khi đóng tiền học phí, học viên chưa phải ký bất kỳ một văn bản nào. Tại ngày khai giảng chính thức, học viên sẽ được ký văn bản, trong đó sẽ nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện khóa học Future Bankers.

Powered by Freestyle FAQs