FSF_PAGE_HEAD

2/ Thời gian đào tạo Future Bankers?

Tổng thời gian khóa đào tạo Future Bankers là 16 tuần (~4 tháng), tương đương với tối thiểu 330 giờ đào tạo và thực hành, bao gồm:

$1-       10 tuần huấn luyện tập trung tại lớp (2,5 tháng): 3 buổi tối/tuần (thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, Chủ nhật) từ 18h00 – 21h00;

$1-       6 tuần huấn luyện thực tế tại ngân hàng (1,5 tháng): làm thử việc tại vị trí mong muốn ứng tuyển tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch ngân hàng (theo giờ làm việc của ngân hàng).

$1-       Thi tốt nghiệp cuối khóa

Powered by Freestyle FAQs