vai trò của tín dụng ngân hàng các hình thức tín dụng ngân hàng

tai-chinh-ngan-hang 1

Vai trò của tín dụng ngân hàng

 

- Tín dụng ngân hàng đảm bảo cho quá trình sản xuất, kinh doanh diễn ra thường xuyên và liên tục

- Tín dụng ngân hàng là đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn 

- Tín dụng ngân hàng thúc đẩy việc bình quân hóa tỷ xuât lợi nhuận giữa các ngành trong nền kinh tế

- Tín dụng ngân hàng là công cụ quan trọng trong việc tổ chức đời sống dân cư

Các hình thức tín dụng ngân hàng

- Căn cứ vào thời hạn tín dụng

  a/ Tín dụng không kỳ hạn

     - Tín dụng gọi trả (to call credits)

     - Tín dụng Thấu Chi (overdraft)

   b/ Tín dụng ngắn hạn

     - Tín dụng qua đêm (Overninght Credit)

     - Tín dụng có thời hạn vay là 1 ngày (Tomorrow Next)

     - Tín dụng ngắn hạn có thời hạn 60 ngày, 90 ngày, 180 ngày, 360 ngày

    c/ Tín dụng trung hạn: Từ 1-5 năm

    d/  Tín dụng dài hạn: Trên 5 năm

- Căn cứ vào mục đích tín dụng

    + Tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh

    + Tín dụng tiêu dùng

- Căn cứ vào sự đảm bảo hoàn trả nợ

    + Tín dụng tín chấp

    + Tín dụng thế chấp (tài sản)

     + Tín dụng bảo lãnh

- Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ

    + Tín dụng trả góp

     + Tín dụng hoàn trả một lần

- căn cứ vào đối tượng cấp tín dụng:

   + Tín dụng tiền tệ

    + Tín dụng thuê mua

- Căn cứ vào mức lãi suất

    + Tín dụng thông thường

     + Tín dụng ưu đãi

- Căn cứ vào xuất xứ tín dụng

    + Cho vay trực tiếp

    + Cho vay gián tiếp

       

 

 

Các bài viết liên quan