Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại

CHỦ ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ........................3
1.1. NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG:.............................. 3
1.1.1. Khái niệm: ........................................................................................................................... 3
1.1.2. Hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam:........................................................................ 3
1.2. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ........................................................ 4
1.2.1. Nghiệp vụ nguồn vốn (Tài sản Nợ - NGUỒN VỐN) của Ngân hàng thƣơng mại ............. 4
1.2.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn [tài sản Có – TÀI SẢN] ( cấp tín dụng và đầu tƣ): ....................... 6
1.3– CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG:.................................. 8
1.4. THU NHẬP,CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ..................... 8
1.4.1. Thu nhập của ngân hàng:..................................................................................................... 8
1.4.2. Chi phí của ngân hàng: ........................................................................................................ 9
1.4.3. Lợi nhuận của ngân hàng thƣơng mại: .............................................................................. 10
CHỦ ĐỀ 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG CHO VAY ............................11
2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI................... 11
2.1.1. Khái niệm về cho vay: ....................................................................................................... 11
2.1.2. Phân loại cho vay của NHTM: .......................................................................................... 11
2.2. QUI ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ CHO VAY: .................................................................................... 11
2.2.1. Nguyên tắc cho vay: .......................................................................................................... 11
2.2.2. Điều kiện vay vốn:............................................................................................................. 12
2.2.3 Đối tƣợng cho vay: ............................................................................................................. 12
2.2.4. Qui định về bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay: .................................................... 12
2.2.5. Hợp đồng tín dụng: ............................................................................................................ 13
2.2.6. Xét duyệt cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay: .......................................................... 13
2.3 THỜI HẠN CHO VAY. ............................................................................................................ 14
2.3.1. Căn cứ để xác định thời hạn cho vay: ............................................................................... 14
2.3.2. Thời hạn cho vay và thời hạn cho vay trung bình: ............................................................ 16
2.4. PHƢƠNG PHÁP CHO VAY. .................................................................................................. 17
2.4.1. Phƣơng pháp cho vay từng lần. ......................................................................................... 17
2.4.2. Phƣơng pháp cho vay theo hạn mức tín dụng: .................................................................. 18
2.5. LÃI SUẤT VÀ PHÍ SUẤT TÍN DỤNG. ................................................................................. 18
2.5.1. Lãi suất: ............................................................................................................................. 18
2.5.2. Phí suất tín dụng: ............................................................................................................... 19
2.6. QUI TRÌNH CHO VAY:.......................................................................................................... 20
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHO VAY ............................................................................................... 20
CHỦ ĐỀ 3: TÍN DỤNG NGẮN HẠN TÀI TRỢ CHO KINH DOANH .........22
3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGẮN HẠN: .................................................. 22
3.1.1. Cơ sở pháp lý và phạm vi áp dụng: ................................................................................... 22
3.1.2– Phạm vi áp dụng: .............................................................................................................. 22
3.2. CHO VAY KINH DOANH: .................................................................................................... 22
3.2.1. CHO VAY NGẮN HẠN BỔ SUNG VỐN LƢU ĐỘNG:................................................ 22
3.2.2. CHO VAY TRÊN TÀI SẢN. ............................................................................................ 32
3.3. CHO VAY TIÊU DÙNG: ........................................................................................................ 39
3.3.1. Đặc điểm cho vay tiêu dùng: ............................................................................................. 39
3.3.2. Các loại cho vay tiêu dùng: ............................................................................................... 39
3.5. KIỂM TRA BẢO ĐẢM NỢ VAY NGẮN HẠN: ................................................................... 41
3.5.1. Mục đích yêu cầu: ............................................................................................................. 41
3.5.2. Các tài liệu dùng làm căn cứ kiểm tra: .............................................................................. 41
3.5.3. Phƣơng pháp kiểm tra: ...................................................................................................... 41
4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƢ. ........................................................ 43
4.1.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của tín dụng đầu tƣ: ..................................................................... 43
4.1.2. Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣ: ................................................................................. 43
2
4.1.3. Nguồn vốn để cho vay trung và dài hạn: ........................................................................... 45
4.1.4. Điều kiện cho vay: ............................................................................................................. 45
4.1.5. Đối tƣợng cho vay: ............................................................................................................ 45
4.1.6. Mức cho vay và thời hạn cho vay: .................................................................................... 46
4.2. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRING, DÀI HẠN VÀ LẬP PHƢƠNG ÁN CHO VAY: ........... 48
4.2.1. Khái niệm và ý nghĩa:........................................................................................................ 48
4.2.2.– Mục đích thẩm định:........................................................................................................ 49
4.2.3. Các yếu tố khi thẩm định dự án đầu tƣ và biện pháp thực hiện: ....................................... 49
4.2.4. Cơ sở để thẩm định:........................................................................................................... 49
4.2.5. Qui trình và nội dung công tác thẩm định: ........................................................................ 50
5.2.6. Phần kết luận: .................................................................................................................... 65
4.3. CÁC HÌNH THỨC TÍN DỤNG ĐẦU TƢ: ............................................................................. 66
4.3.1. Cho vay trung dài hạn........................................................................................................ 66
4.3.2. Cho thuê tài chính (Financial leasing) ............................................................................... 69
CHỦ ĐỀ 5: HỆ THỐNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Ở VIỆT NAM ....................................................................................................................76
5.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HỆ THỐNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Ở VIỆT NAM ................................................................................................................................................ 76
5.1.1. Mối quan hệ giữa lƣu thông tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt:....................... 76
5.1.2.Đặc điểm, tác dụng của thanh toán không dùng tiền mặt:.................................................. 77
5.2. Cơ sở pháp lý của hệ thống không dùng tiền mặt ở Việt Nam: ............................................... 78
5.3. Những qui định chung về thanh toán không dùng tiền mặt: .................................................... 78
5.4. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện hành. ..................................................... 78
5.4.1. Thanh toán bằng séc: (cheque – check)............................................................................. 79
5.4.2. Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi – chuyển tiền:................................................................... 80
5.4.3. Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu: ......................................................................................... 81
5.4.4. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng. ........................................................................................ 83
5.4.5. Các dịch vụ thanh toán hiện đại khác. ............................................................................... 85
5.5. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG. ................................................... 86
5.5.1. Khái niệm: ......................................................................................................................... 86
5.5.2. Phƣơng thức thanh toán giữa các ngân hàng. .................................................................... 87
PHẦN BÀI TẬP ..................................................................................................98
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .......103
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................113

download tại địa chỉ: http://www.mediafire.com/download/m3r9x1xkz3e33fe/Ngan+hang.pdf 

------------------------------

Những bạn nào là Sinh viên năm 3, 4 hoặc vừa mới tốt nghiệp chưa phải học viên Future Bankers muốn được hỗ trợ cơ hội việc làm/ thực tập tại Ngân hàng vui lòng liên hệ với BTCI theo thông tin liên hệ:
Tầng 5, tòa nhà Red Building, 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

  1. Hotline VP HN:096 406 6677 - 0972 655 998 - 093 280 3883
  2. Hotline VP HCM: 098 232 8486 - 090 335 9092 - 090 301 0399 

 

Fanpage Hà Nội:
 
                         https://www.facebook.com/FutureBankers.vn 

 

Fanpage Hồ chí Minh:
 
                 
        https://www.facebook.com/Future-Bankers-HCM-540911019411205/ 

 

Đăng ký:       http://futurebankers.vn/dang-ky-tuyen-dung-future-bankers-hoang-phuoc

Đối tác ngân hàng

Bạn đang ở trang: Home Thư viện Ngân hàng đề thi Đề thi vị trí QHKH Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại