Đề thi vào ngân hàng Á Châu ACB 11/2009

Đề thi vào ngân hàng Á Châu ACB 11/2009

Bài thi gồm có 3 phần:

I, Tiếng Anh:

- 50 câu trong vòng 30 phút. đề dài 4 trang, không khó lắm ^^!

II, IQ:

Tai quái là đề IQ này không được phép dùng máy tính cá nhân , cũng chẳng được

dùng giấy nháp mới dã man. Ma` neu' nhap' vao` de`, bi, phat' hien. la` bi. loai luon ^^!

- 43 câu trong vòng 25 phút. Cấu trúc đề thi gồm 6 trang chia làm 3 phần chính: Thử khả năng tính nhẩm (tính tổng các số lẻ từ 1 đến 19, tính tổng các số chẵn tù 1

đến 20 ^^! đại loại như thế)

 

Thử khả năng tư duy logic và phần kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề ( các câu IQ trong 2 phần này tương tự như ở trang web: cannao.com ^^ các bạn có thể vào đó để tham khảo)

Phần thi này khiến nhiều thí sinh lúng túng do áp lực về thời gian, mình bị nhầm mất mấy câu dễ như ăn kẹo do mất bình tĩnh ^!^

III, Thi nghiệp vụ:

20 phút với 9 câu

Chi áp dụng cho các thí sinh apply vào vị tri' Tín dụng và PFC (Personal Finance

Consultant), cá vị trí khác chi cần làm IQ và English là có thể ra về ^^! Câu 1: Nêu sản phẩm huy động vốn từ tiền nhàn rỗi của dân cư

Câu 2: Khách hàng A bán 5000$ biết giá mua vnd/usd=15910, giá bán vnd/usd=15960, tính số tiền chi trả cho khách hàng.

 Câu 3: Loại hình thanh toán hàng hóa dịch vụ thông qua ngân hàng phổ biến ở các

NHTM

1. ủy nhiệm thu

2. ủy nhiệm chi

3. nhờ thu

4. sec' thanh toán

5. giấy bảo lãnh tiền mặt

6. thanh toán bù trừ

7. séc bảo chi

Câu 4: Thanh toán giữa các NHTM

1. ủy nhiệm chi

2. ủy nhiệm thu

3. chi hộ

4. bù trừ giữa các ngân hàng

5. liên ngân hàng

6. tt nội bộ

Câu 5: Sau khi nhận chứng từ tt của khách hàng trong đó số tiền lớn hơn chữ ghi trong chứng từ

1. chấp nhận

2. không chấp nhận

3. yêu cầu sửa lại và chấp nhận

Câu 6: Nêu các mục chuyển tiền ra nước ngoài của người cư trú là công dân VN

theo luật.

3 câu còn lại tính toán lãi tiền gửi phải chi cho khách hàng gửi theo kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, ko kỳ hạn….

(sưu tầm)

ĐỀ THI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG ACB (NGÀY 10/10/09)

PHẦN I: IQ 50 câu trong đó 20 câu tính nhẩm ko giấy nháp ko máy tính

 VD: tính tổng các số lẻ từ 1 đến 19… đại loại là như thế (30 phút). PHÂN II: TIẾNG ANH 50 câu (25phút).

PHẦN III: NGHIỆP VỤ 9 CÂU (20 phút)

Câu 1: Nêu sản phẩm huy động vốn từ tiền nhàn rỗi của dân cư

Câu 2: Khách hàng A bán 5000$ biết giá mua vnd/usd=15910, giá bán vnd/usd=15960, tính số tiền chi trả cho khách hàng.

Câu 3: Loại hình thanh toán hàng hóa dịch vụ thông qua ngân hàng phổ biến ở các

NHTM

1. ủy nhiệm thu

2. ủy nhiệm chi

3. nhờ thu

4. sex thanh toán

5. giấy bảo lãnh tiền mặt

6. thanh toán bù trừ

7. séc bảo chi

Câu 4: Thanh toán giữa các NHTM

1. ủy nhiệm chi

2. ủy nhiệm thu

3. chi hộ

4. bù trừ giữa các ngân hàng

5. liên ngân hàng

6. tt nội bộ

 

Câu 5: Sau khi nhận chứng từ tt của khách hàng trong đó số tiền lớn hơn chữ ghi trong chứng từ

1. chấp nhận

2. không chấp nhận

3. yêu cầu sửa lại và chấp nhận

 

Câu 6: Nêu các mục chuyển tiền ra nước ngoài của người cư trú là công dân VN

theo luật.

3 câu còn lại tính toán lãi tiền gửi phải chi cho khách hàng gửi theo kỳ hạn 3

 tháng, 6 tháng, ko kỳ hạn….

 

 

 

Đề thi vào ngân hàng Á Châu ACB ngày 7-11-2009

 

Bài thi gồm có 3 phần:

 

 

 

I, Tiếng Anh:

- 50 câu trong vòng 30 phút. đề dài 4 trang, không khó lắm ^^!

 

II, IQ:

Tai quái là đề IQ này không được phép dùng máy tính cá nhân :(( , cũng chẳng được dùng giấy nháp mới dã man. Ma` neu' nhap' vao` de`, bi, phat' hien. la` bi. loai luon ^^!

- 43 câu trong vòng 25 phút. Cấu trúc đề thi gồm 6 trang chia làm 3 phần chính: Thử khả năng tính nhẩm (tính tổng các số lẻ từ 1 đến 19, tính tổng các số chẵn tù 1

đến 20 ^^! đại loại như thế)

 

 

 

Thử khả năng tư duy logic và phần kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề ( các câu IQ trong 2 phần này tương tự như ở trang web: cannao.com ^^ các bạn có thể vào đó để tham khảo)

 

 

 

Phần thi này khiến nhiều thí sinh lúng túng do áp lực về thời gian, mình bị nhầm mất mấy câu dễ như ăn kẹo do mất bình tĩnh ^!^

 

III, Thi nghiệp vụ:

 

20 phút với 9 câu

 

 

 

Chi áp dụng cho các thí sinh apply vào vị tri' Tín dụng và PFC (Personal Finance

Consultant), cá vị trí khác chi cần làm IQ và English là có thể ra về ^^! Câu 1: Nêu sản phẩm huy động vốn từ tiền nhàn rỗi của dân cư

 

Câu 2: Khách hàng A bán 5000$ biết giá mua vnd/usd=15910, giá bán vnd/usd=15960, tính số tiền chi trả cho khách hàng.

 

 

 

Câu 3: Loại hình thanh toán hàng hóa dịch vụ thông qua ngân hàng phổ biến ở các

NHTM

 

 

 

1. ủy nhiệm thu

2. ủy nhiệm chi

3. nhờ thu

4. sec' thanh toán

5. giấy bảo lãnh tiền mặt

6. thanh toán bù trừ

7. séc bảo chi

 

 

 

Câu 4: Thanh toán giữa các NHTM

 

 

 

1. ủy nhiệm chi

2. ủy nhiệm thu

3. chi hộ

4. bù trừ giữa các ngân hàng

5. liên ngân hàng

6. tt nội bộ

 

 

 

Câu 5: Sau khi nhận chứng từ tt của khách hàng trong đó số tiền lớn hơn chữ ghi trong chứng từ

 

 

 

1. chấp nhận

2. không chấp nhận

3. yêu cầu sửa lại và chấp nhận

 

 

Câu 6: Nêu các mục chuyển tiền ra nước ngoài của người cư trú là công dân VN

theo luật.

 

3 câu còn lại tính toán lãi tiền gửi phải chi cho khách hàng gửi theo kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, ko kỳ hạn….

 

Đề thi vào ngân hàng Á Châu ACB 11/2009 

 

Bài thi gm  3 phần: 

 

 

 

I, Tiếng Anh: 

- 50 câu trong vòng 30 phút. đề dài 4 trang, không khó lm ^^! 

 

 

II, IQ: 

Tai quái  đề IQ này không được phép dùng máy tính  nhân , cũng chẳng được 

dùng giy nháp mới  man. Ma` neu' nhap' vao` de`, bi, phat' hien. la` bi. loai luon ^^! 

 

- 43 câu trong vòng 25 phút. Cấu trúc đề thi gm 6 trang chia làm 3 phần chính: Thử khả năng tính nhm (tính tng các số lẻ t 1 đến 19, nh tổng các số chẵn tù 1 

đến 20 ^^! đại loại như thế) 

 

 

 

Thử khả năng  duy logic  phần kim tra kh năng giải quyết vn đ ( các câu IQ trong 2 phần này tương tự như  trang web: cannao.com ^^ các bn  thể vào đó để tham khảo) 

 

 

 

Phần thi này khiến nhiu thí sinh lúng túng do áp lc về thời gian, mình bị nhm mất my câu dễ như ăn kẹo do mất bình tĩnh ^!^ 

 

III, Thi nghiệp vụ: 

 

20 phút với 9 câu 

 

 

 

Chi áp dụng cho các thí sinh apply vào vị tri' Tín dụng và PFC (Personal Finance 

Consultant),  vị t khác chi cần làm IQ và English   thể ra về ^^! Câu 1: Nêu sản phm huy động vốn từ tiền nhàn rỗi của dân  

 

 

Câu 2: Khách hàng A bán 5000$ biết giá mua vnd/usd=15910, g bán vnd/usd=15960, tính số tiền chi trả cho khách hàng. 


 

Câu 3: Loi hình thanh toán hàng hóa dịch vụ thông qua ngân ng phổ biến  các 

NHTM 

 

 

 

1. y nhim thu 

2. y nhim chi 

3. nhờ thu 

4. sec' thanh toán 

5. giy bảo lãnh tin mặt 

6. thanh toán  trừ 

7. séc bảo chi 

 

 

 

Câu 4: Thanh toán gia các NHTM 

 

 

 

1. y nhim chi 

2. y nhim thu 

3. chi hộ 

4.  trừ gia các ngân hàng 

5. liên ngân hàng 

6. tt nội bộ 

 

 

 

Câu 5: Sau khi nhận chng từ tt của khách ng trong đó số tiền lớn hơn chữ ghi trong chng từ 

 

 

 

1. chấp nhn 

2. không chấp nhận 

3. yêu cầu sa lại  chấp nhận 

 

Câu 6: Nêu các mục chuyn tiền ra nước ngoài của người  trú  công dân VN 

theo luật. 

 

 

3 câu còn lại tính toán lãi tiền gi phải chi cho khách hàng gi theo k hạn 3 tháng, 6 tháng, ko k hạn…. 

(sưu tm) 

 

 

ĐỀ THI NGHIP V TÍN DNG ACB (NGÀY 10/10/09) 

 

PHẦN I: IQ 50 câu trong đó 20 câu tính nhm ko giy nháp ko máy tính 


 

VD: tính tổng các số lẻ từ 1 đến 19… đại loại  như thế (30 phút). PHÂN II: TIẾNG ANH 50 câu (25phút). 

PHẦN III: NGHIP V 9 CÂU (20 phút) 

 

Câu 1: Nêu sản phm huy động vốn từ tiền nhàn rỗi của dân  

 

Câu 2: Khách hàng A bán 5000$ biết giá mua vnd/usd=15910, g bán vnd/usd=15960, tính số tiền chi trả cho khách hàng. 

 

Câu 3: Loi hình thanh toán hàng hóa dịch vụ thông qua ngân ng phổ biến  các 

NHTM 

 

 

1. y nhim thu 

2. y nhim chi 

3. nhờ thu 

4. sex thanh toán 

5. giy bảo lãnh tin mặt 

6. thanh toán  trừ 

7. séc bảo chi 

 

Câu 4: Thanh toán gia các NHTM 

 

1. y nhim chi 

2. y nhim thu 

3. chi hộ 

4.  trừ gia các ngân hàng 

5. liên ngân hàng 

6. tt nội bộ 

 

Câu 5: Sau khi nhận chng từ tt của khách ng trong đó số tiền lớn hơn chữ ghi trong chng từ 

 

1. chấp nhn 

2. không chấp nhận 

3. yêu cầu sa lại  chấp nhận 

 

Câu 6: Nêu các mục chuyn tiền ra nước ngoài của người  trú  công dân VN 

theo luật. 

 

3 câu còn lại tính toán lãi tiền gi phải chi cho khách hàng gi theo k hạn 3 


tháng, 6 tháng, ko k hạn…. 

 

 

 

Đề thi vào ngân hàng Á Châu ACB ngày 7-11-2009 

 

Bài thi gm  3 phần: 

 

 

 

I, Tiếng Anh: 

- 50 câu trong vòng 30 phút. đề dài 4 trang, không khó lm ^^! 

 

II, IQ: 

Tai quái  đề IQ này không được phép dùng máy tính  nhân :(( , cũng chẳng được dùng giy nháp mới  man. Ma` neu' nhap' vao` de`, bi, phat' hien. la` bi. loai luon ^^! 

- 43 câu trong vòng 25 phút. Cấu trúc đề thi gm 6 trang chia làm 3 phần chính: Thử khả năng tính nhm (tính tng các số lẻ t 1 đến 19, nh tổng các số chẵn tù 1 

đến 20 ^^! đại loại như thế) 

 

 

 

Thử khả năng  duy logic  phần kim tra kh năng giải quyết vn đ ( các câu IQ trong 2 phần này tương tự như  trang web: cannao.com ^^ các bn  thể vào đó để tham khảo) 

 

 

 

Phần thi này khiến nhiu thí sinh lúng túng do áp lc về thời gian, mình bị nhm mất my câu dễ như ăn kẹo do mất bình tĩnh ^!^ 

 

III, Thi nghiệp vụ: 

 

20 phút với 9 câu 

 

 

 

Chi áp dụng cho các thí sinh apply vào vị tri' Tín dụng và PFC (Personal Finance 

Consultant),  vị t khác chi cần làm IQ và English   thể ra về ^^! Câu 1: Nêu sản phm huy động vốn từ tiền nhàn rỗi của dân  


Câu 2: Khách hàng A bán 5000$ biết giá mua vnd/usd=15910, g bán vnd/usd=15960, tính số tiền chi trả cho khách hàng. 

 

 

 

Câu 3: Loi hình thanh toán hàng hóa dịch vụ thông qua ngân ng phổ biến  các 

NHTM 

 

 

 

1. y nhim thu 

2. y nhim chi 

3. nhờ thu 

4. sec' thanh toán 

5. giy bảo lãnh tin mặt 

6. thanh toán  trừ 

7. séc bảo chi 

 

 

 

Câu 4: Thanh toán gia các NHTM 

 

 

 

1. y nhim chi 

2. y nhim thu 

3. chi hộ 

4.  trừ gia các ngân hàng 

5. liên ngân hàng 

6. tt nội bộ 

 

 

 

Câu 5: Sau khi nhận chng từ tt của khách ng trong đó số tiền lớn hơn chữ ghi trong chng từ 

 

 

 

1. chấp nhn 

2. không chấp nhận 

3. yêu cầu sa lại  chấp nhận 

 

 

Câu 6: Nêu các mục chuyn tiền ra nước ngoài của người  trú  công dân VN 

theo luật. 

 

3 câu còn lại tính toán lãi tiền gi phải chi cho khách hàng gi theo k hạn 3 tháng, 6 tháng, ko k hạn…. 

 

 

-------------

 

Những bạn nào là Sinh viên năm 3, 4 hoặc vừa mới tốt nghiệp chưa phải học viên Future Bankers muốn được hỗ trợ cơ hội việc làm/ thực tập tại Ngân hàng vui lòng liên hệ với BTCI theo thông tin liên hệ:
Tầng 5, tòa nhà Red Building, 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

  1. Hotline VP HN:096 406 6677 - 0972 655 998 - 093 280 3883
  2. Hotline VP HCM: 098 232 8486 - 090 335 9092 - 090 301 0399 

 

Fanpage Hà Nội:
 
                 https://www.facebook.com/FutureBankers.vn 

Fanpage Hồ chí Minh:
 
                 
https://www.facebook.com/Future-Bankers-HCM-540911019411205/

 

 

https://www.facebook.com/Future-Bankers-HCM-540911019411205/

Đối tác ngân hàng

Bạn đang ở trang: Home Thư viện Ngân hàng đề thi Đề thi vị trí QHKH Đề thi vào ngân hàng Á Châu ACB 11/2009